Umowa sprzedaży nieruchomości – wzór i najważniejsze informacje

Umowa sprzedaży nieruchomości – wzór i najważniejsze informacje

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Każda strona umowy chce mieć pewność, że ta druga dopełni wszystkie obowiązki Ponadto wedle prawa umowa sprzedaży nieruchomości może być zawarta jedynie w formie aktu notarialnego. W innym wypadku jest po prostu nieważna. Co trzeba wiedzieć przed zawarciem takiej umowy?

Umowa przedwstępna a umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości – wzór i najważniejsze informacjeCoraz częściej zawierana jest umowa przedwstępna, która ma potwierdzać zainteresowanie zakupem nieruchomości. Celem takiej umowy jest w zasadzie przygotowanie się obu stron do zawarcia umowy sprzedaży. Taka umowa musi zawierać ustalenia i postanowienia, jakie będą zawarte w umowie docelowej. Są to m.in. określenie przedmiotu, terminu i ceny sprzedaży. Warto jednak wiedzieć, że umowę przedwstępną można sporządzić w zwykłej formie pisemnej. Nie musi być to akt notarialny. W umowie przedwstępnej może być również zawarta informacja o zadatku, czyli kwocie jaką kupujący przekazuje sprzedającemu, jako gwarancję transakcji docelowej. Strony transakcji ustalają między sobą tę kwotę. Gdy umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych, kupujący ma prawo do zwrotu zadatku. Gdy jednak to on zerwie umowę, zadatek jest rekompensatą dla sprzedającego.

W przygotowaniu umowy przedwstępnej może pomóc biuro nieruchomości ABA, które specjalizuje się w obrocie nieruchomościami i sporządzali już nie jedną umowę przedwstępną.

Umowa sprzedaży – co musi zawierać

Umowa sprzedaży nieruchomości jest już umową docelową. Może być jedynie zawarta w formie aktu notarialnego. Brak takiego aktu oznacza, że sama czynność prawna jest bezskuteczna, a więc umowa jest nieważna. Umowę sporządza się u notariusza, a więc warto udać się do niego już z wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Potrzebne będą: dowód osobisty każdej ze stron, odpis z księgi wieczystej nieruchomości która ma zostać sprzedana, tytuł prawny nabycia nieruchomości przez jej obecnego właściciela oraz inne dokumenty, jeśli zaistnieje taka potrzeba, wskazane przez notariusza.

Sama umowa sprzedaży musi zawierać przede wszystkim dane stron oraz przedmiot umowy. W tym dokumencie należy podać dla każdej ze stron:

  • imię i nazwisko,
  • serię i numer dowodu osobistego,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • ewentualnie NIP, jeśli dotyczy.

Najważniejszy w umowie jest jednak jej przedmiot. Zatem należy podać dane stosowne dla sprzedawanej nieruchomości. Są to:

  • adres,
  • powierzchnia,
  • numer księgi wieczystej,
  • dane z ewidencji gruntów, budynków albo lokali,
  • cena sprzedaży.

W umowie określa się nie tylko cenę, ale i sposób oraz termin zapłaty. Ważne jest uwzględnienie także terminu wydania nieruchomości. Po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz sporządza również wniosek do właściwego sądu, który prowadzi księgę wieczystą z informacją o zmianie właściciela w związku ze zrealizowaną umową sprzedaży.