23 czerwca, 2024
Na czym polega faktoring i cesja wierzytelności?

Na czym polega faktoring i cesja wierzytelności?

W obrocie gospodarczym obok definicji faktoringu jako jednego z najbardziej efektywnych form finansowania działalności gospodarczej dość często pojawia się pojęcie cesji wierzytelności. Czym dokładnie jest cesja wierzytelności oraz faktoring i kiedy warto się na nie zdecydować?

Faktoring dla firm

Umowa faktoringu zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą oraz firmą faktoringową i ma na celu przyspieszenie płatności za faktury wystawiane kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Faktoring jest zatem usługą. Firma faktoringowa w zamian za swoje usługi, pobiera prowizję. Jej wysokość zależy głównie od rodzaju faktoringu na który zdecyduje się przedsiębiorca, okresu finansowania (czyli terminu płatności na fakturze), kwoty zaliczki płaconej przez faktora dla klienta (przedsiębiorcy) oraz poziomu ryzyka kredytowego (wiarygodności samego klienta oraz jego odbiorców).

Faktoring może więc spełniać dwie funkcje jednocześnie. Po pierwsze pomaga przyspieszyć płatności za faktury, czyli zapewnia płynność finansową w firmie przedsiębiorcy (zamrożoną w należnościach) oraz dodatkowo pełni rolę wywiadowni gospodarczej dokonując uprzednio weryfikacji kontrahentów, dzięki czemu każdy przedsiębiorca korzystający z usług firmy faktoringowej ma lepszy obraz poziomu ryzyka swoich należności.

Bieżąca obsługa faktoringowa polega na tym, że przedsiębiorca każdorazowo przesyła faktorowi (firmie faktoringowej) wystawioną fakturę wraz z podpisanymi dokumentami stwierdzającymi fakt dostawy towaru lub wykonania usługi, które są analizowane pod kątem zgodności z podpisaną wcześniej umową. Oczywiście w dzisiejszych czasach dobry faktor np. Smart Faktor, nie wymaga przesyłania dokumentów tradycyjną pocztą. Zamiast tego stosuje nowoczesną technologię oraz cyfrowe kanały komunikacji do potwierdzania wszelkiej korespondencji. W praktyce przy dobrym zaplanowaniu wzajemnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą i jego odbiorcami, obecność faktora jest praktycznie niezauważalna. Wkracza on tylko wtedy, gdy pojawią się realne problemy. Po dokonaniu weryfikacji faktor przelewa przedsiębiorcy część kwoty, na którą opiewa faktura, zwykle 70-80% kwoty brutto lub netto w zależności czy dłużnik planuje dokonać płatności za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności, MPP. Pozostała kwota jest wypłacana dopiero, gdy kontrahent (dłużnik)  dokona przelewu na rzecz firmy faktoringowej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji, w której podpisana zostanie umowa faktoringu pełnego to firma faktoringowa przejmie na siebie całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta, zatem do przedsiębiorcy trafi wówczas cała kwota faktury pomniejszona o prowizję dla faktora.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to czynność prawna, precyzyjnie określona w Kodeksie Cywilnym, która pozwala przenieść określoną wierzytelność przez cedenta (np. przedsiębiorcę) na osobę trzecią, czyli cesjonariusza (np. firmę faktoringową). Na odbiorcę przechodzą wówczas wszelkie uprawnienia związane z daną wierzytelnością, ale również ryzyko jej nieodzyskania.

Z punktu widzenia faktora cesja wierzytelności jest kluczowa, gdyż bez niej nie mogłoby dojść do nabycia samej wierzytelności w ramach umowy, a więc faktoring takiej wierzytelności byłby po prostu prawnie nieskuteczny. Wówczas, w takim przypadku wypłatę ewentualnej zaliczki na rzecz faktoranta należałoby potraktować jak zwykłą pożyczkę.

Cesja wierzytelności pełni również inną ważną rolę. Daje firmie faktoringowej gwarancję, że przy zachowaniu odpowiedniej procedury, płatność za określoną wierzytelności nastąpi bezpośrednio na konto faktora.  Jest to z kolei bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnego ryzyka fraudowego, gdzie nieuczciwy klient (przedsiębiorca) mógłby otrzymać zapłatę za tę samą fakturę dwukrotnie, raz od swojego faktora i drugi raz od swego kontrahenta.

W myśl obowiązujących przepisów dłużnik na ogół nie musi wiedzieć o zawartej umowie cesji, chyba że zastrzegł to sobie w umowie z przedsiębiorcą.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o faktoringu.